Assessment

Výběr vhodných uchazečů, především pro specializované pozice, tak již není většinou možné kvalitně realizovat pouze na základě individuálních pohovorů a dat získaných z CV. Uvedený a v praxi často užívaný přístup bývá obvykle zatížen chybou sociální percepce na straně zaměstnavatele i samotnou stylizací zájemce o pracovní uplatnění. Efektivita recruitmentu tak závisí na zkušenosti personalisty odhadnout schopnosti uchazeče v limitovaném čase, mnohdy za podmínek, kdy kromě náboru musí souběžně operativně řešit problémy v rámci HR oddělení.

Přednosti Assessment centra (AC), jako nástroje k získání celkového obrazu o uchazeči:

  • umožňuje získání objektivních a komplexních dat o uchazečích při současném zachování všech etických principů
  • poskytuje vyšší kvalitu výběru, dává prostor k prověření „měkkých“ i „tvrdých“ dat uchazečů a umožňuje zadavateli přímé porovnání kandidátů v jednom čase
  • získané informace umožní u přijatých uchazečů na základě identifikace osobního potenciálu snáze predikovat a následně korigovat jejich další profesní vývoj
  • umožňuje výrazně redukovat nebezpečí volby nevhodného kandidáta a při porovnání s individuálně realizovanými přijímacími pohovory
  • přináší i značné časové úspory

V průběhu AC jeho účastníci plní ve skupině případně samostatně řadu úkolů, které modelují pracovní situace a jejich řešení je průběžně zaznamenáváno hodnotiteli. Nejedná se tedy o „zkouškovou“ situaci, jako v případě klasického přijímacího pohovoru, ale o vytvoření vhodného prostředí, kde lze monitorovat předem vybraná kritéria ve vztahu k obsazované profesi. Těmi mohou být např.: komunikační dovednosti, přístupy k řešení problému, připravenost k týmové práci, prezentační dovednosti, reakce na případnou kritiku, samostatnost atd.

Součástí AC je i psychodiagnostický blok, který spolu se záznamy hodnotitelů slouží k vypracování psychologických profilů uchazečů.

AC je vždy konstruováno na podkladě identifikace profesních předpokladů nutných k úspěšnému vykonávání obsazované pozice.

Realizaci AC předchází

  • důkladné vydefinování výběrových kritérií se zadavatelem
  • pečlivý předvýběr kandidátů na základě zaslaných životopisů.

eBRÁNA webarchitect